Information

Arkösunds Intresseförening är en politiskt och religiöst obunden ideell förening med syfte att samla lokala krafter till en pådrivande kraft för bygdens bevarande och utveckling. Föreningen skall vara kommunens naturliga remissinstans och samrådspartner i utvecklingsfrågor.

Styrelsen som tillträder 1 januari 2019

Ordinare ledamöter
Anders Granqvist                    granqvist.anders@gmail.com 
Anna-Lena Hansson                annalenahansson@hotmail.com     sekr
Björn Aronsson                       birko@telia.com 
Carl-Henrik Jonsson               carlhenrikjonsson@outlook.com     ordf
Jonas Albinson                        pekingvvs@live.se
Lars-Åke "Tette" Larson         tettelarson@telia.com
Tommy Nilsson                       l.tommy.nilsson@gmail.com

suppleanter
Dick Petersén                         dick.petersen@ahlsell.se
Mats Surber                           mats.surber@yahoo.com
Krister Jansson                       kj.group@telia.com

Detta jobbar vi med just nu:

· Planering och förberedelse av Valborg
· Planering och förberedelse av midsommar
· Planering och förberedelse av viskvällar under juli
- Planering av städdagar
· Långsiktig plan för upprustning av Badholmarna
· Fortsatt upprustning av kajen och område runt kajen, tex:
o Nya informationsskyltar
o Nya förtöjningar

· Upprustning av stora parkeringen i centrum samt långtidsparkeringar
· Bättre placering av returstation
· Bättre sophantering sommartid med telefonnummer till återvinningen
· Förbättringar för båtägare, tex latrintömning
· Skötselavtal av kommunens mark, tex gräsklippning
· Utökad möjlighet för ett året-runt-boende i Arkösund
· Ökad tillgänglighet av tennisbanor

- Bygge av ett utegym

Vision och mål
Bygden utvecklas i linje med nationella och regionala program för en hållbar och levande kust och skärgård. Föreningen ska verka för genomförande av program för landsbygdens utveckling och en hållbar och levande skärgård.

Föreningen ska bidraga till bevarandet av kulturarvet.

Föreningen ska stödja kulturutbudet i samhället.

Föreningen är myndigheters, organisationers och företags samtalspartner och remissinstans rörande lokala frågor. Förändringar i bygden ska ske på boendes och näringsidkares villkor.

Föreningen ska genom att lyssna och låta alla komma till tals företräda majoriteten och det allmännas intressen.

Föreningen ska aktivt söka information och bevaka bygdens intressen samt påverka för att få gehör för sina åsikter.

Föreningen ska vara det naturliga bollplanket och remissinstansen för frågor som rör samhället.
Lokala och regionala myndigheter och organisationer ska känna till föreningens existens och dess syfte.

Samhällsservice, infrastruktur och kommunikationer fungerar och utvecklas på ett positivt sätt.
Föreningen ska påverka så den yttre miljön är säker, snygg, ren och vårdad.

Föreningen ska verka för att en offentlig lokal finns i Arkösund. Fler arbetstillfällen skapas successivt. I syfte att få fler året-runt boende ska föreningen bevaka möjligheten av etableringar som ger arbetstillfällen.

 

 
 

 

Här finns AIF:s protokoll

Protokoll 130

Protokoll 131

Protokoll 132

Protokoll 133

Protokoll 134

Protokoll 135

Protokoll 136

Protokoll 137

Protokoll 138

Protokoll 139

Protokoll 140

Protokoll 141

Protokoll 142

Protokoll 143

Protokoll 144

Protokoll 145

Protokoll 146

Protokoll 147

Protokoll 148

Årsmötesprotokoll 2017

Höstmötesprotokoll 2017

Årsmötesprotokoll 2018

Höstmötesprotokoll 2018

AIF Stadgar